# 装饰器模式 Decorator

装饰器模式(Decorator Pattern)允许向一个现有的对象添加新的功能,同时又不改变其结构。这种类型的设计模式属于结构型模式,它是作为现有的类的一个包装。

这种模式创建了一个装饰类,用来包装原有的类,并在保持类方法签名完整性的前提下,提供了额外的功能。

我们通过下面的实例来演示装饰器模式的用法。其中,我们将把一个形状装饰上不同的颜色,同时又不改变形状类。

# 介绍

**意图:**动态地给一个对象添加一些额外的职责。就增加功能来说,装饰器模式相比生成子类更为灵活。

**主要解决:**一般的,我们为了扩展一个类经常使用继承方式实现,由于继承为类引入静态特征,并且随着扩展功能的增多,子类会很膨胀。

**何时使用:**在不想增加很多子类的情况下扩展类。

**如何解决:**将具体功能职责划分,同时继承装饰者模式。

关键代码: 1、Component 类充当抽象角色,不应该具体实现。 2、修饰类引用和继承 Component 类,具体扩展类重写父类方法。

应用实例: 1、孙悟空有 72 变,当他变成"庙宇"后,他的根本还是一只猴子,但是他又有了庙宇的功能。 2、不论一幅画有没有画框都可以挂在墙上,但是通常都是有画框的,并且实际上是画框被挂在墙上。在挂在墙上之前,画可以被蒙上玻璃,装到框子里;这时画、玻璃和画框形成了一个物体。

**优点:**装饰类和被装饰类可以独立发展,不会相互耦合,装饰模式是继承的一个替代模式,装饰模式可以动态扩展一个实现类的功能。

**缺点:**多层装饰比较复杂。

使用场景: 1、扩展一个类的功能。 2、动态增加功能,动态撤销。

**注意事项:**可代替继承。

# 实现

我们将创建一个 Shape 接口和实现了 Shape 接口的实体类。然后我们创建一个实现了 Shape 接口的抽象装饰类 ShapeDecorator,并把 Shape 对象作为它的实例变量。

RedShapeDecorator 是实现了 ShapeDecorator 的实体类。

DecoratorPatternDemo 类使用 RedShapeDecorator 来装饰 Shape 对象。

装饰器模式的 UML 图

# 步骤 1

创建一个接口:

Shape.java

public interface Shape {  
 void draw(); 
}
1
2
3

# 步骤 2

创建实现接口的实体类。

Rectangle.java

public class Rectangle implements Shape {  
 @Override  public void draw() {   
  System.out.println("Shape: Rectangle");  
 } 
}
1
2
3
4
5

Circle.java

public class Circle implements Shape {  
 @Override  public void draw() {   
  System.out.println("Shape: Circle");  
 } 
}
1
2
3
4
5

# 步骤 3

创建实现了 Shape 接口的抽象装饰类。

ShapeDecorator.java

public abstract class ShapeDecorator implements Shape {  
 protected Shape decoratedShape;  
 public ShapeDecorator(Shape decoratedShape){   
  this.decoratedShape = decoratedShape;  
 }  
 
 public void draw(){   
  decoratedShape.draw();  
 }  
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# 步骤 4

创建扩展了 ShapeDecorator 类的实体装饰类。

RedShapeDecorator.java

public class RedShapeDecorator extends ShapeDecorator {  
 public RedShapeDecorator(Shape decoratedShape) {   
  super(decoratedShape);    
 }  
 
 @Override  
 public void draw() {
  decoratedShape.draw();        
  setRedBorder(decoratedShape);  
 }
 
 private void setRedBorder(Shape decoratedShape){   
  System.out.println("Border Color: Red");  
 } 
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# 步骤 5

使用 RedShapeDecorator 来装饰 Shape 对象。

DecoratorPatternDemo.java

public class DecoratorPatternDemo {  
 public static void main(String[] args) {    
  Shape circle = new Circle();   
  ShapeDecorator redCircle = new RedShapeDecorator(new Circle());   
  ShapeDecorator redRectangle = new RedShapeDecorator(new Rectangle());   
  //Shape redCircle = new RedShapeDecorator(new Circle());   
  //Shape redRectangle = new RedShapeDecorator(new Rectangle());   	
  System.out.println("Circle with normal border");   
  circle.draw();    
  System.out.println("\nCircle of red border");   
  redCircle.draw();    
  System.out.println("\nRectangle of red border");   
  redRectangle.draw();  
 } 
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# 步骤 6

执行程序,输出结果:

Circle with normal border
Shape: Circle

Circle of red border
Shape: Circle
Border Color: Red

Rectangle of red border
Shape: Rectangle
Border Color: Red
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
上次更新时间: 2020/11/7 下午10:53:23